LISE FRØLUND

Væver.Weaver

proces

Proces © Lise Frølund

Til den der må vide hvordan…

Som en drejebænk eller en gammeldags skrivemaskine er en væv et mekanisk apparat, som kan noget helt bestemt.

Principielt er det en ramme, hvori nogle parallelle tråde kan spændes og andre tråde flettes op og ned. På en almindelig håndvæv kan man, ved at trykke på flere fodpedaler på systematisk måde, få bestemte tråde til at hæve sig og andre til at sænke sig, eller forblive vandrette. Herved dannes åbninger, hvori de tværgående tråde kan føres og gentagne struktur væves.

Franskmanden Jacques Jacquard udviklede omkring 1800 en væv, hvor der kun er én pedal og et hulkortsystem, som styrer trådenes op og ned.

Jeg har sådant et hulkortsystem på min håndvæv. Blot er kortene ikke af træ, pap eller papir, men digitale og grafisk vist på en skærm, som sorte og hvide felter. De kan derfor, uden besvær, alle sammen være forskellige, hvorved ét motiv kan fylde hele vævningen.

På langs i væven sætter jeg ofte farvede tråde i rækkefølgen: rød, hvid, blå, gul, sort og grøn eller turkis gentaget ved siden af hinanden. Her der det blot farverne hvid, sort, grå, som er gentaget.

Med mus og taster konstruerer jeg mine farvers hulkort ved at sikre mig, at de rigtige farvede tråde kommer øverst og bliver synlige og de rigtige dækket. Ønsker jeg en rød plet i motivet, laver jeg et hulkort, hvor de røde tråde ligger øverst, de hvide, blå, gule og sorte i midten og de grønne tråde synlige på bagsiden.

På tæppets kant ses, hvordan jeg har placeret trådene over og under hinanden for at få den ønskede farve. Pletterne på det enkelte tæppe er tæppets farvekort, ligesom trykfarverne tidligere sås på siden af et ark frimærker. De er med for at vise, det mekaniske og det systematiske i fremstillingen.

Motiverne er  ofte digitale fotografier. De bliver på skærmen klippet og klistret, vendt og drejet, spejlet, beskåret og manipuleret. Til sidst består det motiv, jeg har arbejdet med på skærmen, udelukkende af en masse bittesmå farvede pletter. Nu bruger jeg software programmet Photoshop og udskifter de enkelte farver med deres tilsvarende hulkort. Jeg har nu et hulkort, som har ligeså mange sorte og hvide felter på tværs og langs, som der er tråde i vævningens bredde og længde.

Mit færdige hulkort indlæser jeg på computeren ved væven. Nå jeg trykker på en fodpedal aflæses den første tværgående række af felter og en mekanik får de rette tråde til at løftes. Jeg fører den første tværgående tråd igennem, så den ligger vandret, træder igen, næste tråd ind osv. osv. Nogle gange er der 6 farver på tværs, og de skal bruges i rigtig rækkefølge. Trådene slår jeg sammen med en tværgående kam – Hvor tæt de skal ligge og hvor tykke de skal være, har jeg lavet prøver af først. Masser af prøver.

Og hvorfor alt det besvær, når pensel, oliemaling og farvekridt er opfundet?

Enhver kunstnerisk udøver har sin praksis. En praksis er en eller nogle bestemte måder at bruge hænder og værktøj, så man kan bearbejde nogle bestemte materialer, for at stræbe efter bestemte udtryk.

Som en maler vælger pensel eller spartel, bruger jeg tynde eller tykke tråde.

 

To those who are curious…

Like a lathe or an old fashioned typewriter a loom is a mechanical tool that has been designed for very specific purposes.

Basically, it is a frame supporting a number of parallel threads through which other threads can be woven up and down. On an ordinary handloom you can work a set of foot pedals systematically and thus make certain threads move up, others move down or remain horizontal. In this way openings are made for the cross threads and repeated structures can be woven.

Around 1800 the Frenchman, Jacques Jacquard, developed a loom with only one pedal and a punch card system that determined the way the threads go up and down.

Such a punch card system is an essential part of my loom – only the cards are not made of wood, cardboard or paper, but digital and graphically shown on a screen as black and white squares. Without much effort, they can all be made different and in this way one motif can recur and fill up the whole weaving.

I often set the loom with lengthwise threads in the following order: red, white, blue, yellow, black, and green or turquoise, one set next to the other. Or it can be white black, and grey which are repeated.

With the computer’s mouse and keys I construct the punch cards for my colours and make sure that the required colours come out top and are made visible, whereas the unwanted colours are covered. If I want a red spot in the motif I construct a punch card that makes the red threads come out topmost, the white, blue, yellow, and black in the middle, and the green threads will be visible on the reverse side.

The spots in the border of each weaving make up the final the colour code, just as the printing inks used to be visible on the borders of a sheet of stamps. They are to hint that the production has been mechanical and systematic.
Many of my motifs are derived from digital photographs. On the screen they are cut up, put together again, turned over, mirrored, and manipulated.

Finally, the motif I have processed on the screen is dissolved into a vast number of tiny coloured spots. I now use the software programme, Photoshop, and replace each single colour spot with its colour code. I end up with a punch card which has as many black and white squares, lengthwise and crosswise, as there are threads in the weaving (warp and weft).

The finished punch card is fed into a computer attached to the loom. When I press a foot pedal the first crosswise set of squares is registered and the required threads are raised mechanically. I now weave in the first weft thread, press the pedal again, new weft thread and so on. The sometimes six different coloured threads crosswise must be used in the required order, and they are beaten in with a reed. Thickness and density are the results of numerous tests.

So, why all of this labour, now that pen and paper, oil paint and crayons have been invented?

Every working artist has his /her own practice – a practice being a certain set of ways to use hands and tools so that specific materials can be worked to achieve a specific artistic expression.

Like a painter chooses brush or spatula I use threads thick or thin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Process © Lise Frølund